Všeobecné obchodní podmínky fotoprome.cz
č. 7/2019
účinné od 19. ledna 2019

 

I. Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb, zakázky, objednávky fotografických služeb a potvrzení objednávek společností Fotoprome.cz s.r.o. se sídlem Praha 7, Holešovice, Veverkova 1228/11, PSČ 170 00, IČ: 29035252, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161652 (dále jen „zhotovitel“)
 2. Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též jako „zákazník“) je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty.

 

II. Úprava právních vztahů

 1. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 

III. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy může dojít na základě osobní (ústní) či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek zhotovitele i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem, kdy potvrzení objednávky zhotovitelem dojde zákazníkovi.
 2. Aktuální nabídka cen a služeb je k dispozici na webové stránce zhotovitele na adrese: www.fotoprome.cz.
 3. Smlouva může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí příslušnými právními předpisy a těmito VOP.
 4. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním zhotovitel porušil platné právní předpisy, jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s filozofií fotoprome.cz.

 

IV. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení díla, resp. fotografií apod., které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce zákazníka potvrzené zhotovitelem.
 2. Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité a musí současně odpovídat platné nabídce zhotovitele (viz čl. III odst. 2 VOP). Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
 3. Předmetem plnění se rozumí poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení retušovaných fotografií dle rozsahu objednávky zákazníka nezávisle na počtu vyfotografovaných záběrů a to v digitální, elektronické i tištěné podobě a všech formách.
 4. Rozsah jednotlivých "balíčků fotografování" je orientační, přesný počet záběrů, použitých pozadí a rekvizit se může odchylovat
 5. Obchodní určení rozměrů fotografií a tisků (A5, A4, A3, A2 atd.) je orientačního charakteru, svým rozměrem se tak jen přibližuje rozměrům podle ISO 216, DIN 476 a nelze jej zaměňovat., přesné rozměry a další charakteristika jednotlivých formátů jsou dostupné na vyžádání.
 6. Nevyretušované fotografie nejsou součástí předmětu plnení a objednateli se neposkytují, jejich neoprávněné využití je nepřípustné (vit čl. VIII odst. 4 VOP).

 

V. Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a způsob platby ceny

 1. Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy. Aktuální ceník je k dispozici na webových stránkách zhotovitele, a to na adrese: www.fotprome.cz
 2. Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku zhotovení fotografií či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, ledaže si zákazník vyžádal změny v provádění díla / v poskytnuté službě.
 3. Zákazník hradí cenu předmětu plnění v hotovosti v den konání fotografování v ateliéru fotoprome.cz dle platného ceníku v den uzavření smlouvy (viz čl. III odst. 1 VOP). Zbývající část ceny předmětu plnění, která by změnou objednávky ze strany zákazníka (např. objednání více fotografií nad rámec balíčku apod.) překročila původní, předem dohodnutou cenu plnění zákazník uhradí v den převzetí vyhotovených fotografií.
 4. V případě, že se strany dohodnou na úhradě převodem na bankovní účet zhotovitele, musí být cena předmětu plnění připsána na účet zhotovitele nejpozději v den konání fotografování. O zaplacení ceny předloží objednatel (zákazník) doklad nejpozději v den konání fotografování v ateliéru fotoprome.cz.
 5. Zákazník a zhotovitel si mohou dohodnout také jiný způsob hrazení zálohy i ceny předmětu plnění než uvedený v čl. V odst. 3 a 4 VOP.

 

VI. Dodací lhůty

 1. Za přiměřené lhůty pro dodání standardní zakázky dle čl. IV odst. 4 VOP se považuje 96 hodin na nahrání dat (neupravených fotografií) na server, 21 pracovních dní na vyretušování zákazníkem vybraných fotografií a 7 pracovních dní na tisk a dodání na adresu zhotovitele.
 2. U standardních zakázek z nabídky balíčků „Foto na CV“ se přiměřené lhůty na standardní zakázky zkracují na 48 hodin na nahrání neupravených fotografií na server, 4 pracovní dny na vyretušování zákazníkem vybraných fotografií a 1 pracovní den na kompletaci a dodání na adresu zhotovitele.
 3. Za přiměřené lhůty pro dodání nestandardní zakázky (tedy především zakázek v jiných, než standardních formátech fotografií, nově vyretušovaných fotografií s dodáním pouze v digitální či elektronické podobě, speciálně definovaných objednávek apod.) dle čl. VI odst. 4 VOP, pokud ve smlouvě není určeno jinak, se považuje 96 hodin na nahrání dat (neupravených fotografií) na server a 30 pracovních dní na vyhotovení fotografií a dodání na adresu Zhotovitele.
 4. Objednatel má právo požádat o zkrácení dodací lhůty celé zakázky dle odst. 1. Zhotovitel může toto zkrácení po domluvě s objednatelem umožnit. Zkrácení dodací lhůty je běžně možné pouze pro zakázky s menším počtem unikátních retušovaných fotografií, než 40 ks a je zpoplatněnou službou a to podle následujícího klíče: 

  a) Dodání během 21 kalendářních dní: +15% z celkové ceny zakázky 
  b) Dodání během 14 kalendářních dní: +25% z celkové ceny zakázky 
  c) Dodání během 7 pracovních dní: +50% z celkové ceny zakázky 
  d) Dodání během 4 pracovních dní: +100% z celkové ceny zakázky
 5. Objednatel má právo požádat o zkrácení dodací lhůty pro jednotlivé vybrané fotografie v rámci své zakázky, aniž by tím ovlivnil dodací lhůtu zbytku zakázky. Zhotovitel může toto zkrácení po domluvě s objednatelem umožnit. Zkrácení dodací lhůty je možné až po úplném uhrazení celkové ceny zakázky a je zpoplatněno příplatkem podle následujícího klíče: 

  a) Dodání vybraných fotografií během 5 pracovních dní: +200 Kč za první fotografii a +50 Kč za každou další fotografii zpracovanou v této přednostní lhůtě. 
  b) Dodání vybraných fotografií během 3 pracovních dní: +300 Kč za první fotografii a +80 Kč za každou další fotografii zpracovanou v této přednostní lhůtě. 
  c) Dodání vybraných fotografií během 2 pracovních dní: +400 Kč za první fotografii a +100 Kč za každou další fotografii zpracovanou v této přednostní lhůtě.
 6. Lhůty pro vyretušování fotografií i lhůty pro tisk, tedy lhůty, začínají běžet půlnocí následující po objednání fotografií
 7. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

 

VII. Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo (poskytne služby) v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy či potvrzení objednávky.
 2. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP, nebo uzavřením smlouvy, dává zákazník zároveň zhotoviteli a všem s ním propojeným osobám a osobám v koncernu právo, využívat vybrané fotografie zákazníka pouze za účelem jejich zpracování, resp. splnění smlouvy.
 3. Zhotovitel ani s ním propojené osoby a/nebo osoby v koncernu nejsou oprávněni využívat zákazníkovy fotografie k reklamním či jiným propagačním účelům bez předchozího výslovného písemného souhlasu zákazníka. Toto neplatí v případě využití fotografií zákazníka výhradně pro vnitřní potřeby zhotovitele a s ním propojených osob a/nebo osob v koncernu. Toto dále neplatí v případě využití fotografií zákazníka výhradně pro účely neveřejné prezentace fotografií, jakožto práce zhotovitele, potencionálnímu zákazníkovi (tzn. nikoli široké veřejnosti, avšak adresované pouze konkrétnímu zájemci o služby zhotovitele popř. jeho zástupcům, a to např. v konkrétní nabídce adresované takovému konkrétnímu zájemci o služby zhotovitele učiněné např. elektronickou formou apod.).
 4. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě dohodnuté ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy / potvrzení objednávky.
 5. Zhotovitel se zavazuje dodat zakázku co do obsahu nepoškozenou, bez vad a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou potvrzenou objednávkou / smlouvou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo (zakázka) zhotoveno (zhotovena) v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
 6. Zhotovitel si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení objednateli, ze závažných důvodů změnit termín (datum i čas) fotografování. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 1 den před plánovaným datem konání.
 7. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

 

VIII. Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednavatel má právo vybrat si jakékoli pozadí své fotografie i mimo nabídku pozadí přímo v ateliéru (počet je stanoven příslušným balíčkem), musí tak však učinit v dostatečném předstihu před termínem focení, tj. min. 14 dní předem, pokud není se zhotovitelem dohodnuto jinak. Určení pozadí musí být jednoznačné a určité a nesmí být v rozporu s právním řádem ČR, v rozporu s morálními principy a základy etiky, nebo jiným způsobem neslučitelné s filozofií fotoprome.cz. O tom, zda je vybrané pozadí akceptovatelné a použitelné rozhoduje výhradně zhotovitel.
 2. V případě, že jsou fotografovány děti do 15 let je zákazník povinen zajistit, aby při fotografování byli v ateliéru přítomni rodiče dítěte. V opačném případě je zhotovitel oprávněn poskytnutí služby odmítnout. Přítomnost rodičů může být zcela výjimečně nahrazena, a to na výslovnou písemnou žádost rodičů dítěte, a pokud s tím vyjádří souhlas též zhotovitel, jinou vhodnou dospělou osobou určenou v písemné žádosti rodiči dítěte (např. též dalším zaměstnancem zhotovitele, který bude při fotografování přítomen).

 

IX. Úroveň Retuší

 1. Fotografie sloužící ve fotogalerii (galerie) zákazníka jsou neretušované a jejich výsledný vzhled a dojem se může změnit, především z důvodu retuše, změny barevnosti, jasu, sytosti, kontrastu a ořezu na formát zhotovitele.
 2. Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli objednatelem. Další úpravy fotografií je možné po domluvě se zákazníkem provést za hodinovou sazbu 650,00 Kč / hod.
 3. Objednatel má možnost ovlivnit úroveň retuší v poznámkách před uzavřením objednávky, zhotovitel se pokusí vyhovět, ale toto přání je pouze indikací a není pro zhotovitele závazné.
 4. Neretušované fotografie zhotovitel neposkytuje v žádné podobě.
 5. Retuše a úpravy fotografií zhotovitel standardně provádí pro tisk do rozměru A4 (22 x 30 cm). Fotografie, které zákazník objednává u zhotovitele pro tisk ve větším rozměru, zhotovitel pro větší rozměr dodatečně upravuje a retušuje vady, které tento větší formát může odhalit.
 6. Zhotovitel neručí za vady viditelné na velkoformátových fotografiích (v rozměru přesahujícím 22 x 30 cm) na jakémkoli nosiči (plátno, kapa, papír, akryl apod.) zhotovených u třetích osob či přímo objednatelem v žádném rozsahu. Pokud by si zákazník přál objednat velkoformátové fotografie u třetích stran, zhotovitel mu na požádání provede nadstandardní retuše za hodinovou sazbu 650 Kč.

 

X. Jiná ujednání stran

 1. Zákazník si práci zhotovitele vybírá a objednává podle ukázek na jeho internetových stránkách (www.fotoprome.cz; www.nejkrasnejsi.cz; www.foceni-miminek.cz; www.foto-na-zivotopis.cz) a to s plným vědomím toho, že styl jeho fotografií, úroveň retuší, ořezy fotografií a celkové podání fotografií bude odpovídat ukázkám na stránkách, ale přitom fotografie nebudou zcela identické.
 2. Objednatel (zákazník) nabývá vlastnická práva ke všem dílům vzniklým podle smlouvy výhradně pro soukromé a nekomerční využití a až po úplném zaplacení ceny předmětu plnění. Práva pro komerční využívání jsou součástí jiných smluv, a není je možné nabýt jinak, než výslovným písemným souhlasem zhotovitele s přesným určením rozsahu a doby trvání práv. Komerční použití díla bez souhlasu majitele komerčních práv (resp. zhotovitele) zakládá nárok zhotovitele na smluvní pokutu ve výši 250.000 CZK.
 3. Objednatel (zákazník) nenabývá vlastnická práva k neretušovaným záběrům v žádné podobě. Jejich neoprávněné nabytí (např. stažením z internetových stránek zhotovitele, tzv. screenshot apod.), využití fotografií před úplným zaplacením ceny předmětu plnění, či po zániku podlicencí smlouvy bude považováno za porušení autorského zákona a zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona, např. dle § 40 autorského zákona.
 4. V případě odstoupení od smlouvy jakoukoli stranou automaticky zaniká podlicenční smlouva pro objednatele a objednatel nemá nadále žádná práva spojená s tímto dílem. Objednatel navrátí zhotoviteli všechny kopie autorského díla, nebo je nevratně zničí a přestane jakkoli využívat. Neoprávněné využití díla je považováno za porušení autorského zákona a zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona, např. dle § 40 autorského zákona.
 5. Slevy, akční ceny, dárky, bonusy a další akce nelze kombinovat, pokud není uvedeno nebo stranami dohodnuto jinak. Zákazník si může sám vybrat, které z nestandardních plnění bude chtít využít.
 6. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy. Pokud zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a zákazník má právo od smlouvy bezodkladně odstoupit. V případě, že změny smlouvy nebudou zhotovitelem akceptovány a požadovaná změna přijata, pak má objednavatel (zákazník) právo bezodkladně odstoupit od smlouvy. O využití práva odstoupení od smlouvy je zákazník povinen neprodleně písemně informovat zhotovitele. V obou výše uvedených případech zhotovitel vrátí objednateli (zhotoviteli) již zaplacenou cenu. Má však nárok na náhradu nezbytných nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou vznikly.
 7. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny, popř. také tehdy, když byl zákazník upozorněn na možnost zakázku si vyzvednout a ten si ji ani do konce 1 měsíce od této výzvy nevyzvedl.
 8. Objednatel dává souhlas zhotoviteli uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích zhotovitele k archivaci a možným následným úpravám dle zadání objednatele či se souhlasem objednatele i samotným zhotovitelem pro vlastní účely až do písemného odvolání souhlasu objednatelem.

 

XI. Zpracování a ochrana osobních dat

 1. Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a službami poskytovanými prostřednictvím fotoprome.cz, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu 10 let. Zhotovitel není oprávněn osobní údaje poskytnout třetím osobám, s výjimkou s ním propojených osob / osob v koncernu. V případě, že po uplynutí 10 let bude zákazník chtít i nadále využívat služeb fotoprome.cz, musí zhotoviteli opětovně udělit souhlas ke zpracování osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu, a to nejpozději 6 týdnů přede dnem uplynutí platnosti původního souhlasu, pokud pro takovou službou bude poskytnutí osobních údajů nezbytné. K udělení souhlasu bude zákazník zhotovitelem a provozovatelem fotoprome.cz vyzván e-mailem.
 2. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem zaniká.
 3. Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat po dobu platnosti souhlasu na e-mail zadaný při objednávce uživatelem, informace charakteru obchodního sdělení a to nejvýše dvakrát měsíčně. V případě technických informací spojených s provozem aplikace a informačních sdělení spojených s předmětem plnění smlouvy, není výše uvedený limit pro provozovatele závazný.
 4. Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat po dobu platnosti souhlasu na telefonní kontakt zadaný při objednávce uživatelem, krátké SMS charakteru obchodního sdělení a to nejvýše jednou měsíčně. V případě technických informací spojených s provozem aplikace a informačních sdělení spojených s předmětem plnění smlouvy, není výše uvedený limit pro provozovatele závazný.
 5. Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat po dobu platnosti souhlasu na adresu zadanou při objednávce uživatelem, poštovní informace charakteru obchodního sdělení a to nejvýše čtyřikrát ročně.

 

XII. Používání internetových aplikací (Profil, Bonus Web, Galerie, Dreambox)

 1. Specifikace jednotlivých internetových aplikací Profil, Bonus Web, Galerie a Dreambox (dále jen „Aplikace“) a jejich funkcí je k dispozici na webových stránkách zhotovitele na adrese: www.fotoprome.cz
 2. Provozovatelem Aplikací je zhotovitel.
 3. Při zadávání objednávky prostřednictvím internetové Aplikace je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato Aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postup nedodrží, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
 4. Uživatel nesmí umisťovat do Bonus Webu, nebo jiných součástí domény www.fotoprome.cz materiály a texty, které jsou v rozporu s platným právním řádem ČR, jsou v rozporu s morálními principy a základy etiky, nebo jiným způsobem omezují soukromí jiných osob. V takovém případě může provozovatel nevhodné materiály odstranit bez souhlasu uživatele a bez jeho předchozího upozornění.
 5. Uživatel nese veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv. Uživatel prohlašuje, že do Bonus Webu umístí pouze fotografie či jiný obrazový materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas. Pokud se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, zhotoviteli vzniká právo na náhradu veškerých vzniklých škod.

 

XIII. Záruční doba, práva z odpovědnosti za vady, reklamační řád

 1. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně v provozovně zhotovitele, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad díla (foto-zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí foto-zakázky, tj. v záruční době.
 2. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky.
 3. Reklamace za poškozené zásilky uplatňuje zákazník prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud byla zakázka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či e-mailovou zprávou).
 5. Zhotovitel je povinen vydat potvrzení zákazníkovi o tom, kdy zákazník právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.

 

XIV. Plnění z odpovědnosti za vady

Při nedodržení smluvních závazků vyplývají pro zákazníka podle druhu a povahy vad práva na nápravu a provedení nápravy v následujícím rozsahu:

 1. Při nedodržení doby, sjednané pro zhotovení zakázky, bude zákazníkovi poskytnuto 25% fotografií z objednaného balíčku navíc zdarma.
 2. V případě nedodržení doby přiměřené k oznámení změny termínu fotografování a změny termínu v den konání do 10:00 získá zákazník jako kompenzaci 30% fotografií z objednaného balíčku navíc zdarma.
 3. Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného laboratorního zpracování byly vyrobeny fotografie neodpovídající objednávce zákazníka, budou tyto fotografie zdarma znovu přepracovány. Vadné fotografie zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.
 4. Jestliže zhotovitel provede dílo odlišně od požadované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.

 

XV. Omezení vyplývající z použité technologie

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci. Všichni zákazníci jsou o této skutečnosti předem informováni.
 2. Zhotovitel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat pomocí DTP metod (DTP metody jsou grafické úpravy fotografií jako retuš, změna jasu, kontrastu, saturace, barevnosti i ostrosti)
 3. V případě, že nebude možné takové nedokonalosti odstranit ani prostřednictvím DTP a fotografie tak budou nepoužitelné, bude zákazník informován o nutnosti pozměnit svůj výběr fotografií. Tento dodatečný výběr nemá vliv na cenu.
 4. V případě, že nebude možné vybrat odpovídající náhradní fotografie, si zhotovitel vyhrazuje právo na opětovné vyfocení snímků s tím, že zákazník jako kompenzaci získá 50% fotografií z objednaného balíčku navíc zdarma.

 

XVI. Omezení vyplývající z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

 1. Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, máj svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

 

XVII. Poukazy Vánoce Naruby, Dárek Naruby, Narozeniny Naruby

 1. Poukazy Vánoce Naruby, poukazy Dárek Naruby, poukazy Narozeniny Naruby, dále jen Poukazy jsou dárkové poukazy vydávané jménem Fotopromě.cz a na účet objednatele s odloženou splatností.
 2. Tyto poukazy jsou jednoznačně odlišené použitím vyhrazených číselných řad a to:
  a) Číselná řada A (číslování např. 0A0XX) pro klasické tištěné poukazy b) Číselná řada B (číslování např. 0B0XX) pro tištěné poukazy s odloženou splatností c) Číselná řada C (číslování např. 0C0XX) pro speciální tištěné i elektronické poukazy c) Číselná řada D (číslování např. 0D0XX) pro elektronické poukazy s odloženou splatností vygenerované na stránkách www.fotoprome.cz d) Číselná řada R (Číslování např. 0R0XX) pro elektronické a tištěné poukazy se speciálním protiplněním e) Číselná řada S (číslování např. 0S0XX) pro sezónní elektronické poukazy s odloženou splatností vygenerované na stránkách www.fotoprome.cz
 3. Pokud na dárkovém poukaze není uvedeno jinak, mají poukazy platnost 1 kalendářní rok od data vystavení.
 4. Zákazník (objednatel poukazu i objednatel fotografických služeb) bere na vědomí a souhlasí s tím, že poukazy, nabývají svou platnost a závaznost pro zhotovitele až po jejich plném uhrazení na účet zhotovitele, nejpozději však dnem focení.
 5. K uzavření smluvního vztahu mezi Fotopromě.cz a Zákazníkem dochází až uhrazením smluvené kupní částky, nebo předem domluvené zálohy.
 6. Poukazy, které budou neuhrazené, nikdy nenabývají svou platnost, v tomto případě Zákazník nemá nárok na žádná plnění ze strany zhotovitele ani jeho zástupců.
 7. Zhotovitel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za nezaplacené poukazy.

 

XVII. Dárky a Bonusy

 1. Za Dárky a Bonusy jsou považovány takové zboží a služby, které zákazník obdrží bezúplatně, nebo jsou jako Bonus označeny (např. Fotografie A3 k balíčkům, Bonus za fanouškovství na Facebooku, vizážistka zdarma, Fotokniha k focení zdarma apod, výhra v soutěži, focení získané v rámci některých promo programů.)
 2. Dárky a Bonusy jsou speciální nabídky platné v určitém časovém úseku, k určitým službám či pro určitou vymezenou skupinu zákazníků. Zákazníci, jejichž zakázky nesplňují určená kritéria, nemají na Dárky a Bonusy nárok
 3. Dárky a bonusy nelze soudně vymáhat.
 4. V případě, že zákazník Dárky a Bonusy nepřevezme, nemá nárok na vyplacení náhradní částky v hotovosti ani na zápočet vůči dlužné částce či jiné plnění.
 5. V případě, že z důvodů překážek na straně zákazníka nedojde k dokončení zakázky v přiměřeném termínu 90 dní od data zpřístupnění fotografií k výběru a objednání zaniká nárok na všechny Dárky a Bonusy spojené s touto zakázkou, či objednávkou fotografií.
 6. Rozšíření balíčků, jako například balíček novorozeneckého focení „Newborn Mini“, „Newborn Standard“ apod. je možné čerpat pouze v případě, že zákazník splňuje podmínky pro čerpání rozšířených balíčků, jmenovitě například nejvyšší přípustný věk miminka pro focení v rámci balíčku „Newborn Mini“. V případě, že zákazník toto rozšíření nepřevezme, či nechce, nebo nemůže čerpat, nemá nárok na vyplacení náhradní částky v hotovosti ani na zápočet vůči dlužné částce či jiné plnění.
 7. Dárky a Bonusy mají formu, velikost, materiál, množství, barvu a zpracování dle předem definovaných kritérií. Pokud klient bude vyžadovat Dárky či Bonusy v jiné formě, velikosti, materiálu, množství, barvě či zpracování může mu to zpracovatel umožnit. Tato změna může být zpoplatněna.
 8. Dárky a Bonusy není možné získat automaticky a splnění podmínek neurčuje klient. Klient na Dárky a Bonusy nezískává nárok až do okamžiku, kdy Zhotovitel ověří splnění požadavků a podmínek pro získání Dárků a Bonusů. Mezi tato kritéria patří především: ověření „fanouškovství“ profilu Fotoprome.cz na facebooku, oficiální vyhlášení výherců soutěže na předem definovaném místě, dosažení předem definovaného počtu hlasů v soutěži, jednoznačné využití konkrétního zlepšovacího návrhu pro provoz ateliéru, objednání speciálního „bonusového“ balíčku v předem definovaném časovém úseku apod.

 

XIX. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku zákazník není oprávněn (kromě výslovně sjednaných případů) od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění v případech dodávky zboží upravovaného na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 2. V případě zákazníka nepodnikatele je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl XVI VOP.
 3. Zákazník nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.
 4. V případě zákazníků podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení obchodního zákoníku. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl XVI VOP.
 5. Zhotovitel je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy:
  a) pokud zákazník poruší čl. VIII. odst. 2 VOP;
  b) neuhradí-li zákazník cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v čl. V těchto VOP.
  c) pokud jsou požadavky zákazníka v rozporu s platnými právními předpisy, či v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s filozofií, či zásadami Fotoprome.cz

 

XX. Storno podmínky

 1. Nedostaví-li se zákazník z jakéhokoliv důvodu do ateliéru zhotovitele v dohodnutý den a čas focení bez předchozího informování zhotovitele, má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na vizážistu, na stylistu, vlasového designera (byla-li jejich účast dohodnuta) a všech dalších nákladů souvisejících se speciální objednávkou zákazníka (např. požadavek na specielní rekvizity, kostýmy apod.) a přiměřeného zisku.
 2. Zruší-li zákazník již dohodnutý termín (datum a čas) focení z jakéhokoliv důvodu před jeho konáním, s tak malým časovým předstihem (i.e po ukončení otevíracích hodin pracovního dne předcházejícího dni dohodnuté zakázky), který zhotoviteli neumožní zakázku zrušit bez dalších nákladů, nebo v případě, že zhotoviteli v souvislosti se zajištěním poskytnutí požadované služby zákazníkovi již vznikly prokazatelné náklady (půjčovné kostýmů, dorty apod.) má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů vzniklých v souvislosti s přípravou pro fotografování a zajištěním poskytnutí požadované služby zákazníkovi, a to zejména náklady na zajištění speciálního pozadí, rekvizit, kostýmy, vizážisty apod.
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zákazníka, který doposud nevyrovnal všechny závazky vzniklé v souvislosti s čl. XVIII. odst. 1 VOP vzniklé v minulosti a vztahující se k jeho osobě.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo objednat zákazníka až po úplném zaplacení předmětu plnění (tzv. „platba předem“) v případě, že v minulosti zákazník nevyrovnal všechny své závazky vzniklé v souvislosti s čl. XVIII. odst. 1 VOP.

 

XXI. Další ustanovení

 1. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn objednávku modifikovat, a to pouze po předchozím informování zákazníka a s jeho písemným souhlasem.
 2. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.

XXII. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP/ odesláním objednávky objednatel (zákazník) současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá. Zároveň objednatel (zákazník) potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na fotografování, a nese veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav během fotografování standardním způsobem.
 2. Pro zákazníky nepodnikatele pro smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku dále platí, že:
  a) je zhotovitel archivuje v PDF versi smlouvy / potvrzené objednávky po dobu 5 let ode dne jejich uzavření;
  b) smlouva / potvrzená objednávka je přístupná na základě písemné žádosti zákazníka;
  c) smlouva je uzavírána dle postupu uvedené v těchto VOP a instrukcí uvedených na webových stránkách zhotovitele;
  d) smlouva je uzavírána v jazyce českém (ostatní jazykové verze jsou informativního charakteru)
  e) v případě chyby ve smlouvě, která vznikla v průběhu zpracování smlouvy je zákazník oprávněn na tuto chybu zhotovitele kdykoli upozornit, a ten je povinen chybu bezodkladně napravit;
  f) zhotovitel nemá speciální kodexy chování vůči zákazníkům.
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele.
 4. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 8. 2014
 5. V případě, že některé ustanovení těchto VOP a v nich obsaženého reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.